Sztuka i filozofia: Andrzej Leder — Źródła myśli krytycznej - marksizm, psychoanaliza, poststrukturalizm

Andrzej Leder — Źródła myśli krytycznej – marksizm, psychoanaliza, poststrukturalizm

Punktem wyjścia wykładu będzie wyłonienie paradygmatu podejrzeń i przedstawienie tez Szkoły Frankfurckiej – profesor Andrzej Leder ujawni ich zależność od pierwszej topiki Freuda. W dalszej części zostaną poruszone takie kwestie, jak: kryzys założeń frankfurtczyków w myśli Waltera Benjamina oraz strukturalistyczne przeformułowanie marksizmu i psychoanalizy we Francji a także zależności tego przeformułowania od drugiej topiki Freuda. Wykład zakończy się podróżą przez jeden z najważniejszych wątków myśli XX wieku, przyjrzymy się bowiem poststrukturalistycznej „kontestacji” założeń paradygmatu podejrzeń. „Symptomatykę” tej podróży autor spróbuje znaleźć w pracach współczesnych polskich artystów.

Profesor Andrzej Leder jest filozofem kultury, ukończył medycynę na Akademii Medycznej oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Kieruje Zespołem Badawczym Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor książek: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (1997); Nieświadomość jako pustka (2001); Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007), Prześniona rewolucja (2014).

Wykład z cyklu „Sztuka i filozofia”.

/ wstęp wolny /