# slyder

#artlab | warsztaty dla grup zorganizowanych

Wystawie Stan rzeczy. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie towarzyszy specjalnie zaprojektowany program edukacyjny dla grup zorganizowanych ze szkół średnich. Wystawę eksplorować można różnymi ścieżkami, każda z nich w wyjątkowy sposób przybliża nie tylko prace prezentowane na ekspozycji, lecz również świat sztuki współczesnej i jego związki z rzeczywistością, która nas otacza. Proponowane ścieżki edukacyjne dają wyraz różnorodności treści eksponowanych prac oraz bogactwa technik artystycznych i mediów stosowanych przez artystów/artystki sztuki współczesnej oraz są podstawą do ciekawych dyskusji. Zapraszamy!

Proponowane tematy warsztatów:

Stan codzienności

Podczas warsztatów będziemy dyskutować na temat codzienności i różnych sposobów jej reprezentacji we współczesnej sztuce. W oparciu o eksponowane na wystawie dzieła uczestnicy i uczestniczki zajęć zastanowią się nad tym, co stanowi naszą codzienność, oraz kto lub co może mieć na nią wpływ. Podczas spotkania omówiony zostanie problem wpływu systemów politycznych i wydarzeń historycznych na codzienność i rzeczywistość obywateli i obywatelek.

Granice wolności

Wolność nie zawsze oznacza rzeczywistą możliwość dokonywania wyborów, istnieje też wolność negatywna, rozumiana jako brak przymusu, i to właśnie tak pojmowanej wolności dotyczy ścieżka edukacyjna. Warsztaty będą skupione na pracach, które w sposób krytyczny odnoszą się do wielu zagadnień związanych z prawami człowieka, poruszają kwestie takie jak: prawa kobiet, niewolnictwo, ograniczanie wolności słowa, dyskryminacja.

Jednostka vs. Społeczeństwo

Prace pojawiające się na tej ścieżce edukacyjnej zwracają uwagę na człowieka jako istotę społeczną, nie pomijając przy tym jego indywidualizmu. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące reguł życia w zbiorowości (np. w ramach: rodziny, pokolenia, miasta, państwa, świata). Dalsze rozważania dotyczyć będą tego, czym objawia się wpływ społeczeństwa na jednostkę, i odwrotnie, jak współistnieją ze sobą różne zbiorowości, i jak tworzą spójną całość. Podczas warsztatów poruszony zostanie również problem wykluczenia, między innymi ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie czy kulturę.

Było, jest… czy będzie?

Warsztaty będą namysłem nad wybranymi wydarzeniami, które zapisały się na kartach światowej historii (i herstorii). Uczestnicy i uczestniczki zajęć przyjrzą się kwestiom takim jak: trauma wojenna, Holokaust czy postkolonializm, a także różnym sposobom ich prezentacji we współczesnej sztuce. Warsztaty będą również pretekstem do namysłu nad kondycją współczesności i nad tym, jak doświadczenia przeszłości na nią wpływają. Podczas spotkania uczniowie i uczennice spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie o to, co może przynieść ze sobą przyszłość.

Formy i stany

Ścieżka tematyczna skupiona na prezentacji różnorodnych form i technik artystycznych, których używają współcześni twórcy. Omawianie prac znajdujących się na wystawie w znacznej mierze poświęcone będzie analizie formalnej dzieł i stojących za nimi różnorodnych strategii artystycznych. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają typologię obiektów sztuki oraz ich rozwój na przykładzie form „klasycznych” (malarstwo, rzeźba) i tych, które do kanonu sztuki weszły w minionym stuleciu (fotografia, kolaż, film, ready-made, instalacja).

______________

Zajęcia są przeznaczone dla grup zorganizowanych. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com. Zajęcia są odpłatne; bilet: 1 zł/os.; opiekunom grup zorganizowanych przysługują bilety bezpłatne. Galeria zapewnia potrzebne materiały. Czas trwania: ok. 60 minut.

Powyższe warsztaty mogą być realizowane jako dostępne dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami. Więcej: www.labirynt.com/dostepnosc.