konkurs

Wyniki konkursu dla kuratorów

Konkurs  na kuratorski projekt wystawy zbiorowej został rozstrzygnięty. Wpłynęło 25 zgłoszeń, wszystkim kuratorom dziękujemy za propozycje.
Jury w składzie:
Waldemar Tatarczuk
Paulina Kempisty
Anna Szary
podjęło decyzję o wyborze projektu pt. „Czysta formalność”, którego autorem jest Marcin Krasny.
Propozycja ta najtrafniej odpowiada na oczekiwania organizatora konkursu dotyczące prezentacji najistotniejszych zjawisk i aktualnych tendencji w polskiej sztuce współczesnej. Autor projektu przedstawił interesującą koncepcję wystawy tematycznej, która w naszej opinii może stać się istotnym głosem w dyskusji na temat polskiej sztuki. „Celem projektu „Czysta formalność” – jak pisze Marcin Krasny – jest postawienie kropki pod zdaniem, które nikogo już nie dziwi: formalizm i abstrakcja z roku na rok stają się w polskiej sztuce nurtami coraz wyraźniejszymi.”
Projektem rezerwowym jest propozycja Szymona Maliborskiego i Łukasza Mojsaka pt. „Widzenia”.

—————————————————————————–

Galeria Labirynt ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy zbiorowej, prezentującej najistotniejsze zjawiska i aktualne tendencje w polskiej sztuce współczesnej. Preferowane będą projekty, kładące nacisk na sztukę artystów młodego pokolenia. W konkursie mogą wziąć udział zarówno kuratorzy indywidualni, jak i zespoły kuratorskie.

Budżet przeznaczony na realizację wystawy: 120 000 zł
Nagroda: 12 000 zł
Termin wystawy: czerwiec – sierpień 2015
Miejsce wystawy: Galeria Labirynt, Lublin, ul. Popiełuszki 5 wraz z otoczeniem
Plany sal wystawowych do pobrania tutaj

Termin i forma zgłaszania projektów

Projekty należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: konkurs@labirynt.com; pocztą tradycyjną na adres: Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin z dopiskiem „Konkurs kuratorski” lub osobiście w siedzibie Galerii Labirynt w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2014 do godz. 12.00. Liczy się data dostarczenia zgłoszenia.

Projekty przysłane po terminie lub niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. Organizator konkursu zastrzega sobie jednak prawo do wezwania do uzupełnienia oferty.

W przypadku zgłoszenia projektu drogą mailową, załączniki 1-3 należy przesłać w postaci jednego pliku PDF, zaś załącznik nr 4 jako osobny plik pdf.

Obowiązki kuratora

Do obowiązków kuratora, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie, będą należeć:
– realizacja wystawy,
– uzyskanie zgody artystów na udział w wystawie lub właścicieli prac na ich wypożyczenie,
– aranżacja wystawy (w przypadku gdy kurator przewiduje zlecenie wykonania aranżacji wystawy – współpraca z projektantem),
– opracowanie koncepcji i redakcja katalogu, napisanie tekstu kuratorskiego do katalogu, współpraca z grafikiem przy projektowaniu katalogu,
– przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących wystawy dla mediów,
– współpraca z Galerią Labirynt przy przygotowywaniu programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie.

Wybór projektu

Wyboru projektu dokona jury powołane przez dyrektora Galerii Labirynt. Jury wybierze projekt zwycięski oraz projekt rezerwowy. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu oraz możliwość dyskutowania zmian w zakwalifikowanym projekcie kuratorskim. Decyzja o wyborze projektu lub o nie rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do 31 października 2014 r. na stronie internetowej Galerii Labirynt www.labirynt.com.

Nagrodą w konkursie jest realizacja wystawy i honorarium autorskie w wysokości 12 000 zł.

W przypadku gdy kurator będzie się uchylał od zawarcia umowy na realizację projektu w wyznaczonym przez Organizatora terminie, Organizator może zawrzeć umowę z autorem projektu rezerwowego.

Wzór zgłoszenia

A. Informacje o kuratorze

  1. imię i nazwisko kuratora (lub imiona i nazwiska członków zespołu kuratorskiego)
  2. adres pocztowy, e-mail, telefon
  3. CV kuratora (lub członków zespołu kuratorskiego) zawierające datę urodzenia, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym

B. Informacje o projekcie

  1. tytuł wystawy
  2. syntetyczny opis koncepcji wystawy (do 3000 znaków ze spacjami)
  3. lista proponowanych artystów
  4. tekst kuratorski

Załącznik 1
Pisemna zgoda artystów bądź właścicieli na prezentację prac na wystawie lub pisemne zobowiązanie kuratora do uzyskania takiej zgody.

Załącznik 2
Szczegółowy budżet wystawy obejmujący koszty produkcji wystawy i druku katalogu.

Załącznik 3
Oświadczenie kuratora (wzór do pobrania tutaj).

Załącznik 4
Lista prac wraz z ich dokumentacją fotograficzną (w przypadku prac wideo mile widziane przesłanie kopii pracy lub jej fragmentu) lub opisy prac, które mają powstać na potrzeby wystawy.

– – – – –

Organizator konkursu: Galeria Labirynt w Lublinie