otwarty labirynt

Otwarty Labirynt | warsztaty dla grup zorganizowanych

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z utrudnionym dostępem do kultury – osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i/lub mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty z tego cyklu pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej i mają twórczy charakter. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw prezentowanych w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają jeszcze lepiej zrozumieć eksplorowany temat. Tym razem zapraszamy na zajęcia towarzyszące ekspozycji Stan rzeczy. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie.

Proponowane tematy warsztatów:

Stan codzienności

Podczas warsztatów będziemy dyskutować na temat codzienności i różnych sposobów jej reprezentacji we współczesnej sztuce. W oparciu o eksponowane na wystawie dzieła uczestnicy i uczestniczki zajęć zastanowią się nad tym, co stanowi naszą codzienność, oraz kto lub co może mieć na nią wpływ. Podczas spotkania omówiony zostanie problem wpływu systemów politycznych i wydarzeń historycznych na codzienność i rzeczywistość obywateli i obywatelek.

Granice wolności

Wolność nie zawsze oznacza rzeczywistą możliwość dokonywania wyborów, istnieje też wolność negatywna, rozumiana jako brak przymusu, i to właśnie tak pojmowanej wolności dotyczy ścieżka edukacyjna. Warsztaty będą skupione na pracach, które w sposób krytyczny odnoszą się do wielu zagadnień związanych z prawami człowieka, poruszają kwestie takie jak: prawa kobiet, niewolnictwo, ograniczanie wolności słowa, dyskryminacja.

Jednostka vs. Społeczeństwo

Prace pojawiające się na tej ścieżce edukacyjnej zwracają uwagę na człowieka jako istotę społeczną, nie pomijając przy tym jego indywidualizmu. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące reguł życia w zbiorowości (np. w ramach: rodziny, pokolenia, miasta, państwa, świata). Dalsze rozważania dotyczyć będą tego, czym objawia się wpływ społeczeństwa na jednostkę, i odwrotnie, jak współistnieją ze sobą różne zbiorowości, i jak tworzą spójną całość. Podczas warsztatów poruszony zostanie również problem wykluczenia, między innymi ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie czy kulturę.

Było, jest… czy będzie?

Warsztaty będą namysłem nad wybranymi wydarzeniami, które zapisały się na kartach światowej historii (i herstorii). Uczestnicy i uczestniczki zajęć przyjrzą się kwestiom takim jak: trauma wojenna, Holokaust czy postkolonializm, a także różnym sposobom ich prezentacji we współczesnej sztuce. Warsztaty będą również pretekstem do namysłu nad kondycją współczesności i nad tym, jak doświadczenia przeszłości na nią wpływają. Podczas spotkania uczniowie i uczennice spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie o to, co może przynieść ze sobą przyszłość.

Formy i stany

Ścieżka tematyczna skupiona na prezentacji różnorodnych form i technik artystycznych, których używają współcześni twórcy. Omawianie prac znajdujących się na wystawie w znacznej mierze poświęcone będzie analizie formalnej dzieł i stojących za nimi różnorodnych strategii artystycznych. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają typologię obiektów sztuki oraz ich rozwój na przykładzie form „klasycznych” (malarstwo, rzeźba) i tych, które do kanonu sztuki weszły w minionym stuleciu (fotografia, kolaż, film, ready-made, instalacja).

__________________

Warsztaty są przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć na indywidualne potrzeby grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom przysługą bilety bezpłatne. Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, rafal.lis@labirynt.com. Czas trwania: ok. 60 minut.
Więcej o dostępności Galerii Labirynt: www.labirynt.com/dostepnosc