2017.07.28 Alexander Ugay, fot. Wojciech Pacewicz (5)

Program Stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” / nabór

jęz. ros. / ru: Стипендиальная программа Министра культуры Польши «Gaude Polonia»

Program Stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami. O półroczne stypendium w Polsce mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr, krytyka sztuki, teatru i filmu. Pobyt w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej. Jedną z instytucji współpracujących z programem Gaude Polonia jest Galeria Labirynt.

Zasady przyznawania stypendiów w Programie „Gaude Polonia”

  1. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach:

Film
Fotografia
Historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru
Konserwacja dzieł sztuki
Literatura/przekład
Muzealnictwo
Muzyka
Sztuki wizualne
Teatr

  1. Realizacja stypendium odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 lutego do 31 lipca 2018 roku.
  2. W ramach stypendium stypendysta otrzymuje 3 500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu stypendialnego (zwrot na podstawie faktur).
  3. NCK gwarantuje stypendyście indywidualną opiekę tutorską oraz zakwaterowanie.
  4. Stypendium przekazywane jest na podstawie dwustronnej umowy między NCK a Stypendystą.
    Stypendium przyznawane jest w kwocie brutto. Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, od kwot świadczeń przyznawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Gaude Polonia” NCK – jako płatnik – jest zobowiązane do poboru zaliczki na podatek dochodowy.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się z:

1) wypełnionego formularza Wniosku w wersji papierowej: szczegółowo opisana Koncepcja Projektu Stypendialnego powinna zawierać główny cel stypendium, program, miejsce realizacji, uzasadnienie celowości stypendium oraz znaczenie stypendium dla stypendysty, instytucji przez niego reprezentowanej i kraju pochodzenia;

2) rekomendacji:

a)  rekomendacje powinny być wystawione przez osoby uznane w danej dziedzinie;
b)  rekomendacje muszą być wystawione w roku składania wniosku;
c)  rekomendacja musi zawierać: dane Wnioskodawcy (imię i nazwisko), datę wystawienia rekomendacji, dane osoby rekomendującej (imię i nazwisko), własnoręczny podpis osoby wystawiającej rekomendację, treść rekomendacji;
d)  rekomendacje powinny być przygotowane z wykorzystaniem formularza rekomendacji (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu);
e)  uwzględnia się także rekomendacje pisane bez użycia formularza, ale muszą one zawierać dane wymienione w lit. c;
f)  w przypadku tłumaczenia rekomendacji obcojęzycznych na język polski nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego;
g)  rekomendacje nie mogą być kserokopiami ani skanami, lecz oryginałami;
h)  rekomendacje nie mogą być skierowane na inny konkurs;

3)  portfolio w wersji papierowej lub płyty CD/DVD;

4)  kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Formularz Wniosku nie powinien być zszywany, sklejany lub bindowany.

Strona programu: nck.pl/gaude-polonia

Terminy zgłoszeń kandydatów: 15 października 2017, ale jeśli chcesz aplikować o pobyt w Galerii Labirynt, napisz do nas jak najszybciej, abyśmy mogli skonsultować planowany przez Ciebie projekt.
Napisz do nas: air@labirynt.com

______________________________

Alexander Ugay, Więcej niż obraz, mniej niż przedmiot, wystawa w Galerii Labirynt (2017); fot. Wojciech Pacewicz