romantyzm

Romantyzm i jego interpretacje jako preludium do nowoczesności | konferencja naukowa

Konferencja będzie poświęcona rozmaitym przejawom ruchu romantycznego w Europie i Ameryce, którego ramy czasowe określano bardzo niejednoznacznie, od lat 70. XVIII stulecia aż po przełom XIX i XX wieku (wczesny modernizm, tzw. neoromantyzm) – chcielibyśmy je interpretować w świetle pytania: czy romantyzm jest preludium do nowoczesności? Tak sformułowane zagadnienie mieści w sobie, jak się wydaje, całą wiązkę tematów, które były przedmiotem zażartych dyskusji i budziły kontrowersje: gdzie należy sytuować początki nowoczesności – w epoce przełomu oświeceniowo-romantycznego? Czy romantyzm, jako epoka rewolucji w każdej niemal dziedzinie życia kultury i historii, zapoczątkowuje nowoczesność? A może wprost przeciwnie romantyzm, zważywszy na koncepcje historiozoficzne niektórych wybitnych przedstawicieli tej epoki, byłby ostatnią próbą przeciwstawienia się fali nowoczesności?

koordynator naukowy: prof. Ryszard Kasperowicz (UW)

PROGRAM

27 września (czwartek)

godz. 11.00

Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki PAN)
Jak rozpoznać romantyzm, kiedy się go widzi?

Lech Trzcionkowski (Instytut Religioznawstwa UJ)
Źródła współczesnego religioznawstwa: między oświeceniem a romantyzmem

Piotr Juszkiewicz (Instytut Historii Sztuki UAM)
Romantyzm/modernizm. August Cieszkowski i Witold Lutosławski

Jacek Jaźwierski (Instytut Sztuk Pięknych UJK)
Kontemplacyjny model obcowania z obrazami: Friedrich – Kandinsky – Rothko

| godz. 14.00–15.00 – przerwa |

Łukasz Kiepuszewski (Instytut Historii Sztuki UAM)
Przypadek malarza. Nietzsche i Delacroix

Michał Haake (Instytut Historii Sztuki UAM)
Romantyzm, postsekularyzm i Jacek Malczewski

Aleksandra Skrabek (Galeria Labirynt)
Współczesny fenomen recepcji Warburga

28 września (piątek)

godz. 10.00

Magdalena Kunińska (Instytut Historii Sztuki UJ)
Od Romantycznego konceptualizmu po Narodowy Totem. Romantyzm jako podstawa tożsamości współczesnej sztuki rosyjskiej

Marcin Pastwa (Instytut Historii Sztuki KUL)
Northern shadows flitting across a southern landscape

Ryszard Kasperowicz (Instytut Historii Sztuki UW)
Der Fall Novalis

 

WIĘCEJ

___________________________

il. Caspar David Friedrich, Mnich nad morzem, 1808-1810