romantyzm

Romantyzm i jego interpretacje jako preludium do nowoczesności | konferencja naukowa

Konferencja będzie poświęcona rozmaitym przejawom ruchu romantycznego w Europie i Ameryce, którego ramy czasowe określano bardzo niejednoznacznie, od lat 70. XVIII stulecia aż po przełom XIX i XX wieku (wczesny modernizm, tzw. neoromantyzm) – chcielibyśmy je interpretować w świetle pytania: czy romantyzm jest preludium do nowoczesności? Tak sformułowane zagadnienie mieści w sobie, jak się wydaje, całą wiązkę tematów, które były przedmiotem zażartych dyskusji i budziły kontrowersje: gdzie należy sytuować początki nowoczesności – w epoce przełomu oświeceniowo-romantycznego? Czy romantyzm, jako epoka rewolucji w każdej niemal dziedzinie życia kultury i historii, zapoczątkowuje nowoczesność? A może wprost przeciwnie romantyzm, zważywszy na koncepcje historiozoficzne niektórych wybitnych przedstawicieli tej epoki, byłby ostatnią próbą przeciwstawienia się fali nowoczesności?

koordynator naukowy: prof. Ryszard Kasperowicz (UW)

PROGRAM

27 września (czwartek)

godz. 11.00

Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki PAN)
Jak rozpoznać romantyzm, kiedy się go widzi?

Lech Trzcionkowski (Instytut Religioznawstwa UJ)
Źródła współczesnego religioznawstwa: między oświeceniem a romantyzmem

Piotr Juszkiewicz (Instytut Historii Sztuki UAM)
Romantyzm/modernizm. August Cieszkowski i Witold Lutosławski

Jacek Jaźwierski (Instytut Sztuk Pięknych UJK)
Kontemplacyjny model obcowania z obrazami: Friedrich – Kandinsky – Rothko

| godz. 14.00–15.00 – przerwa |

Łukasz Kiepuszewski (Instytut Historii Sztuki UAM)
Przypadek malarza. Nietzsche i Delacroix

Michał Haake (Instytut Historii Sztuki UAM)
Romantyzm, postsekularyzm i Jacek Malczewski

Aleksandra Skrabek (Galeria Labirynt)
Współczesny fenomen recepcji Warburga

28 września (piątek)

godz. 10.00

Katarzyna Weinper (Biblioteka Politechniki Lubelskiej)
Tarcza Meduzy. Praz i romantycy

Magdalena Kunińska (Instytut Historii Sztuki UJ)
Od Romantycznego konceptualizmu po Narodowy Totem. Romantyzm jako podstawa tożsamości współczesnej sztuki rosyjskiej

Marcin Pastwa (Instytut Historii Sztuki KUL)
Northern shadows flitting across a southern landscape

Ryszard Kasperowicz (Instytut Historii Sztuki UW)
Der Fall Novalis

 

WIĘCEJ

___________________________

il. Caspar David Friedrich, Mnich nad morzem, 1808-1810