Konteksty sztuki

Ryszard Kasperowicz – Języki sztuki – dylematy estetyki | wykład

Wykład poświęcony jest prezentacji wybranych, fundamentalnych dyskusji w badaniach estetycznych po II wojnie światowej. Dyskusje te, zdominowane z reguły przez nurty wywodzące się z szeroko pojętej filozofii analitycznej, stanowiły przede wszystkim próbę rozstrzygnięcia klasycznych problemów estetyki, sformułowanych zasadniczo jeszcze w XVIII wieku, takich jak np. natura sądów estetycznych, zagadka ekspresji artystycznej, relacje pomiędzy pojęciami estetycznymi a wartościami i własnościami artystycznymi, cechy doświadczenia estetycznego. Co ciekawe, te klasyczne zagadnienia we współczesnej estetyce nieustannie przeplatają się ze sporami o status dzieła sztuki jako procesu lub wytworu, z dyskusjami nad nieusuwalnie mimetycznym charakterem twórczości artystycznej, czy też wreszcie nad poznawczymi i egzystencjalnymi walorami sztuk (np. sztuka jako gra).

Ten bogaty konglomerat koncepcji i stanowisk filozoficznych znajduje od czasu do czasu żywy odbiór w środowiskach artystycznych, wychodząc poza wąskie ramy akademickie. Synergia sztuki, teorii sztuki i estetyki jako dyscypliny powoduje, że krajobraz współczesnej estetyki jest nie tylko ogromnie zróżnicowany, ale także znajduje się w stanie nieustannej fluktuacji.

/ wstęp wolny /