Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Galeria Labirynt zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zakładki „Storna główna” oraz „Kontakt” zawierają błędy, błędy kontrastu i ostrzeżenia niezgodne ze standardami WCAG.
 • Domyślnie wykorzystuje się nieszyfrowany protokół połączenia (HTTP).
 • Aby wyłączyć komunikat o newsletterze beż użycia myszy należy przejść przyciskiem TAB przez całą zawartość strony.
 • Nagłówki stosowane w strukturze strony nie odwzorowują struktury semantycznej witryny.
 • Częściowy brak tekstów alternatywnych dla opublikowanych zdjęć, wszystkie dodawane materiały będą uzupełniane o tekst alternatywny. Dostosowanie wszystkich materiałów niesie za sobą zbyt duże obciążenie dla galerii.
 • Częściowy brak opisów linków.

Dokument zawierający decyzję dyrektora wraz z analizą do pobrania: link do dokumentu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, strona jest responsywna.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Galerię Labirynt w oparciu o zewnętrzny audyt SEO dostępny w linku poniżej.

Link do raportu z audytu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem galeria@labirynt.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Galerii Labirynt lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Galeria Labirynt w razie możliwości zrealizuje żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Galeria Labirynt poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponuje termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Galeria Labirynt zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną poniżej. W przypadku, gdy Galeria Labirynt odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowe lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GALERIA LABIRYNT, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

 

Główna siedziba Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5 znajduje się w parterowym budynku. Galeria jest otwarta od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-19:00. W poniedziałki od 9:00 do 16:00 działają biura.

Pod Galerią Labirynt można zaparkować. Parking zawiera miejsce postojowe oznaczone niebieską kopertą o wymiarach 360 cm (głębokość) na 620 cm (długość). Istnieje też możliwość podjechania i zatrzymania się pod samym wejściem do Galerii w celu zostawienia osób odwiedzających instytucję. Między parkingiem a chodnikiem znajduje się żwir, który może stanowić utrudnienie w poruszaniu się na wózku.

 

1. Wejście do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do głównych drzwi wejściowych prowadzi podjazd o pochyłości 4 stopni.

Przy wejściu głównym umieszczono domofon. Znajduje się on zbyt wysoko dla osób poruszających się na wózkach, a dodatkowo poręcz ogranicza dostęp do urządzenia.

Drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe, ale odblokowane jest jedynie prawe skrzydło, które otwiera się na zewnątrz. Drzwi wykonane są ze szkła i metalu. Otwarcie drzwi następuje poprzez pociągnięcie pionowego uchwytu i wymaga włożenia dosyć dużej siły. W czasie ciepłych miesięcy drzwi są otwierane na oścież.

Szerokość przejazdu wynosi 90 cm. Wysokość progu w drzwiach wynosi 3 cm.

 

W środku budynku, po prawej stronie od drzwi wejściowych, znajduje się kasa biletowa. Prowadzi do niej bardzo stromy podjazd o pochyłości 90 stopni, niedostępny do przekroczenia na wózku.

Drzwi do księgarni są przesuwne, zrobione ze szkła. Szerokość otwartych drzwi wynosi 152 cm. W godzinach pracy Galerii drzwi są zawsze otwarte.

W budynku nie ma szatni. W miesiącach zimowych podczas wydarzeń zapewniane są wieszaki, na których można zostawić ubrania.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

W budynku znajdują się dwie pary schodów:

 • Schody przy drugim wejściu do budynku, prowadzące do Foyer. Wysokość schodów nie przekracza 50 cm. Schody nie zostały wyposażone w poręcze.
 • Schody wewnętrzne między parterem a piwnicą, prowadzące do Piwnicy Labiryntu. Przy tych schodach zapewniono poręcze tylko z jednej strony. Spocznik między schodami ma szerokość 120 cm. Na wysokości spocznika znajduje się okno, istnieje ryzyko wpadnięcia nogą we wnękę okienną.

W kilku miejscach znajdują się wystające elementy wyposażenia, które mogą być niebezpieczne dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Są to umieszczone w korytarzach stare skrzynki elektryczne znajdujące się w korytarzach prowadzących do Foyer. W korytarzu prowadzącym do Pracowni Edukacyjnej wisi drewniana skrzynka, z której wystają kable.

 

3. Opis dostosowań.

W budynku, niedaleko kasy biletowej, znajduje się dostępna toaleta. Prowadzą do niej szare drzwi oznaczone czarnymi naklejkami. Drzwi otwierają się na zewnątrz, z użyciem klamki. Szerokość przejazdu przez drzwi do toalety wynosi 100 cm. W pomieszczeniu zamontowane są dwa uchwyty, jeden z lewej strony toalety, drugi z lewej strony umywalki. W pomieszczeniu zamontowany jest alarm przyzywowy.

W budynku znajduje się kilka podjazdów o różnych kątach nachylenia.

 • Podjazd prowadzący do kasy biletowej. Nachylenie podjazdu wynosi 90 stopni. Podjazd jest niedostępny do przekroczenia na wózku.
 • Podjazd prowadzący do sali wystawowej. Nachylenie podjazdu wynosi 23 stopnie. Podjazd prowadzi przez szklane drzwi. W momencie otwarcia obu skrzydeł szerokość przejazdu wynosi 174 cm.
 • Podjazd prowadzący do Foyer. Nachylenie podjazdu wynosi 7 stopni. Na szczycie podjazdu, po lewej stronie znajdują się dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do Foyer. Szerokość przejazdu w momencie otwarcia obu skrzydeł wynosi 168 cm.
 • Podjazd prowadzący do Sali Czarnej. Nachylenie podjazdu wynosi 7,5 stopnia. Po prawej stronie we Foyer znajduje się wejście do Sali Czarnej. Szerokość wejścia wynosi 112 cm, może być zamknięte przesuwnymi drzwiami, których odsunięcie wymaga sporo siły.
 • Podjazd prowadzący do Galerii Edu. Nachylenie podjazdu wynosi 13 stopni. Wejście do Galerii Edu prowadzi przez dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 138 cm. Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Podjazd prowadzący do Pracowni Edukacyjnej. Nachylenie podjazdu wynosi 25 stopni. Podjazd znajduje się przy dwuskrzydłowych drzwiach, których szerokość wynosi 128 cm.

W budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne oznaczone piktogramami ucha z literą T. Pętla okienkowa znajduje się w kasie. Pętla stała znajduje się w Sali Czarnej. Galeria Labirynt dysponuje 6 przenośnymi pętlami naszyjnymi.

Informację o potrzebie skorzystania z pętli przenośnych należy skierować na adres: galeria@labirynt.com.

Obok drzwi wejściowych znajduje się wózek, z którego można nieodpłatnie skorzystać na czas pobytu w Galerii.

W kasie znajdują się słuchawki wytłumiające, które można bezpłatnie wypożyczyć na czas pobytu w Galerii.

We wszystkich szklanych drzwiach w budynku, na wysokości wzroku stojącej osoby umieszczono czarne naklejki ostrzegawcze.

Wszystkie drewniane drzwi pomalowano na kolor szary, który kontrastuje z białymi ścianami.