Dostępność Galerii Labirynt dla osób z niepełnosprawnościami

Galeria Labirynt jest instytucją otwartą dla wszystkich odbiorców, bez względu na wiek, pochodzenie, czy stopień sprawności. Dostępność jest ważnym obszarem naszego programu, dlatego też staramy się przygotowywać nasze działania w myśl projektowania uniwersalnego, czyli w sposób przystępny dla wszystkich.

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia: opis działań Galerii Labirynt

Do pobrania: Dostępność Galerii Labirynt dla osób z niepełnosprawnościami

Deklaracja dostępności

Galeria Labirynt zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.labirynt.com.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Sztorc-Gromaszek, agata.sztorc@labirynt.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 59 20 wewn. 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Galerii Labirynt lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Galeria Labirynt w razie możliwości zrealizuje żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Galeria Labirynt poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponuje termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Galeria Labirynt zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną poniżej.

W przypadku, gdy Galeria Labirynt odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowe lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

We wszystkich trzech siedzibach nie ma pętli indukcyjnych ani możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Duża część kadry Galerii Labirynt ukończyła kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Galeria może zapewnić asystenta, który przyjdzie na przystanek i wesprze osobę w dotarciu do wybranej siedziby. Istnieje możliwość umówienia się na oprowadzanie po wystawie wzbogacone o audiodeskrypcję na żywo. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem +48 81 466 59 20 wewn. 23.

Galeria Labirynt jest partnerem ogólnopolskiego Festiwalu Kultury bez Barier. W 2017 roku dołączyliśmy, jako partner do kolejnej edycji projektu „Encyklopedii Sztuki w Polskim Języku Migowym”.

Zwiedzanie wystaw

Istnieje możliwość organizacji indywidualnego lub grupowego zwiedzania aktualnie prezentowanych wystaw. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających i nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Zwiedzanie ekspozycji w polskim języku migowym (realizowane przy współpracy z tłumaczem, prowadzone przez pracowników galerii lub Głuchych współpracowników) wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu.

W przypadku spraw dotyczących osób Głuchych prosimy o kontakt z Agatą Sztorc-Gromaszek pod adresem agata.sztorc@labirynt.com

Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe na dole strony).

Zwiedzanie wystaw realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymaga zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

Otwarty Labirynt - warsztaty

Warsztaty twórcze pozwalają zgłębić tajniki sztuki współczesnej. Spotkania są oparte na zwiedzaniu aktualnych wystaw w Galerii Labirynt, a także na zadaniach plastycznych, które pomagają lepiej zrozumieć prezentowany temat.

Działania w ramach programu Otwarty Labirynt są adresowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Istnieje możliwość opracowania zajęć dostosowanych do potrzeb grupy w oparciu o wybrany przez nią temat. Nasz zespół edukatorów i edukatorek jest przygotowany do prowadzenia zajęć dedykowanych grupom osób ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnościami intelektualnymi i sensorycznymi.

Warsztaty realizowane w polskim języku migowym lub tłumaczone na polski język migowy wymagają zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem.

Udział jest bezpłatny, Galeria Labirynt zapewnia potrzebne materiały. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu.
Zapisy przyjmowane są mailowo lub telefonicznie (informacje w dole strony).
Galeria Labirynt jest partnerem ogólnopolskiego Festiwalu Kultury bez Barier.

W 2017 roku dołączyliśmy jako partner do kolejnej edycji projektu „Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym”.

Koordynatorka dostępności

Agata Sztorc-Gromaszek
mail: agata.sztorc@labirynt.com / edu@labirynt.com
telefon: +48 81 466 59 20 wewn. 23

Podczas rozmowy lub w treści maila prosimy o podanie: daty zwiedzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji. Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.