Dla zwiedzających

Galeria Labirynt

Adres

ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin

Email i telefon

galeria@labirynt.com
+48 81 466 59 20

Dojazd

Autobusy: 2, 4, 13, 15 i 55 | MPK Lublin
Lubelski Rower Miejski: nr stacji 6921
– ul. Poniatowskiego/XXIII LO
Port Lotniczy Lublin | rozkład jazdy lotnisko – Lublin 

 

Godziny otwarcia

Wystawy

Wtorek–Niedziela: 12:00–19:00
ciche godziny: środy 15:00–19:00

Biuro

Poniedziałek–Piątek: 8:00–16:00

Bilety

bilet wstępu/wstęp na wystawy – 1 zł

bilet na warsztaty – 4 zł

bilet bezpłatny

 

Zwiedzanie

Informacje o dostępności

Galeria Labirynt jest instytucją otwartą dla wszystkich odbiorców, bez względu na wiek, pochodzenie, czy stopień sprawności. Dostępność jest ważnym obszarem naszego programu, dlatego też staramy się przygotowywać nasze działania w myśl projektowania uniwersalnego, czyli w sposób przystępny dla wszystkich.

 Więcej informacji znajduje się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ

Przeczytaj więcej o dostępności

Informacje o biletach bezpłatnych

Wstęp bezpłatny do Galerii Labirynt przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów*:

 • dzieciom do lat siedmiu zwiedzającym wystawy
 • rodzicom i opiekunom/opiekunkom dzieci biorących udział w warsztatach
 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • emerytom/emerytkom, rencistom/rencistkom, oraz osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami/opiekunkami
 • członkom/członkiniom Rady Programowej Galerii Labirynt
 • posłom/posłankom na Sejm i senatorom/senatorkom Rzeczypospolitej Polskiej
 • pracownikom/pracowniczkom muzeów i galerii sztuki polskich i zagranicznych
 • członkom/członkiniom Międzynarodowej Rady Muzeów i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
 • radnym miasta Lublin, członkom/członkiniom Sejmiku Województwa Lubelskiego i Zarządu Województwa Lubelskiego
 • nauczycielom/nauczycielkom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom/wychowawczyniom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, którzy/które sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Galerię Labirynt w ramach zajęć programowych
 • nauczycielom/nauczycielkom akademickim i studentom/studentkom w ramach zajęć dydaktycznych w Galerii Labirynt
 • przewodnikom/przewodniczkom i pilotom/pilotkom turystycznym w przypadku oprowadzania grup po wystawach w Galerii Labirynt
 • pracownikom/pracowniczkom, osobom odbywającym praktyki i staże w galerii oraz wolontariuszom/wolontariuszkom Galerii Labirynt
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Galerii Labirynt

*Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w ust. 1.2 i 1.3, uwzględniając przy tym odpowiednio przepisy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Formularz kontaktowy