Dla zwiedzających

Galeria Labirynt

Adres

ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin

Email i telefon

galeria@labirynt.com
+48 81 466 59 20

Dojazd

Autobusy: 2, 4, 13, 15 i 55 | MPK Lublin
Lubelski Rower Miejski: nr stacji 6921
– ul. Poniatowskiego/XXIII LO
Port Lotniczy Lublin | rozkład jazdy lotnisko – Lublin 

 

Godziny otwarcia

Wystawy

Wtorek–Niedziela: 12:00–19:00
ciche godziny: środy 15:00–19:00

Biuro

Poniedziałek–Piątek: 8:00–16:00

Bilety

bilet wstępu: 8 PLN/4 PLN (ulgowy)
bilet na warsztaty indywidualne: 15 PLN/os.
bilet na warsztaty grupowe: 10 PLN/os.
bilet bezpłatny

 

Zwiedzanie

Informacje o dostępności

Galeria Labirynt jest instytucją otwartą dla wszystkich odbiorców, bez względu na wiek, pochodzenie, czy stopień sprawności. Dostępność jest ważnym obszarem naszego programu, dlatego też staramy się przygotowywać nasze działania w myśl projektowania uniwersalnego, czyli w sposób przystępny dla wszystkich.

 Więcej informacji znajduje się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ

Przeczytaj więcej o dostępności

Informacje o biletach ulgowych i bezpłatnych

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczennicom i uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, osobom studenckim oraz osobom doktoranckim
 • przewodniczkom i przewodnikom turystycznym z uprawnieniami państwowymi
 • osobom z rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Galerii Labirynt

Wstęp bezpłatny do Galerii Labirynt przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów*:

 • dzieciom do lat 7
 • osobom podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych oraz osobom uczestniczącym w warsztatach terapii zajęciowej, pensjonariuszkom i pensjonariuszom domów pomocy społecznej, osobom z grup zorganizowanych przez organizacje pozarządowe zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami
 • osobom pracowniczym instytucji kultury
 • osobom nauczycielskim oraz studenckim ze szkół artystycznych wszystkich stopni
 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • osobom członkowskim Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA)
 • osobom posiadającym Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)
 • osobom dziennikarskim
 • osobom opiekującym się grupami zorganizowanymi
 • osobom mającym pod opieką osoby nieletnie biorącym udział w warsztatach indywidualnych
 • osobom uchodźczym
 • osobom powyżej 60 roku życia, osobom emeryckim, rencistkom i rencistom, rencistkom i rencistom socjalnym, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z osobami asystenckimi
 • osobom odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • osobom odbywającym w Galerii Labirynt praktyki, staże, wolontariat w ich czasie oraz osobom odbywającym w Galerii Labirynt rezydencje artystyczne w ich czasie
 • osobom członkowskim Rady Programowej Galerii Labirynt
 • osobom posiadającym status bezrobotnych
 • osobom radnym Miasta Lublin, sejmiku Województwa Lubelskiego i Zarządu Województwa Lubelskiego
 • osobom nauczycielskim szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osobom wychowawczym placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, które sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Galerię Labirynt w ramach zajęć programowych
 • osobom upoważnionym przez Dyrektora Galerii Labirynt

*Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w ust. 1.2 i 1.3, uwzględniając przy tym odpowiednio przepisy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Formularz kontaktowy