wróć
Podziel się:

Galeria dla wszystkich – projekt Erasmus+

01-6-2019 - 31-5-2022

Szczegóły projektu

Projekt „Galeria dla wszystkich” nr 2019-1-PL01-KA104-064464 dotyczył cyklu mobilności kadry edukacyjnej Galerii Labirynt w Lublinie do instytucji sztuki współczesnej i muzeów z Niemiec, Hiszpanii, i Grecji. Instytucje partnerskie w projekcie to: MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin i EMST National Museum of Contemporary Art Athens.

Instytucje zostały wytypowane ze względu na imponującą działalność w zakresie edukacji osób dorosłych, a także ze względu na szczególnie mocno podkreślane elementy programu dotyczące udostępniania wydarzeń i ekspozycji osobom z różnymi niepełnosprawnościami, szczególnie zaś osobom w spektrum autyzmu. Kolejnym kluczem wyboru instytucji były działania skierowane do lokalnej społeczności, promujące integrację migrancką i uchodźczą oraz działania związane z promowaniem tolerancji wobec publiczności pochodzącej z różnych grup etnicznych i wyznaniowych. Tak rozwinięte działania są przykładami dobrych praktyk, które warto zaadaptować do przyszłych działań Galerii Labirynt.

W mobilnościach wzięły dział osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenia współpracy z partnerami zagranicznymi, a także zajmują się działaniami z zakresu niezawodowego kształcenia osób dorosłych i współpracy z publicznością, w tym również z osobami z niepełnosprawnościami oraz migrantami. Kadra biorąca udział w mobilnościach to 6 osób, w tym specjaliści edukacji, kuratorka programu edukacyjnego realizująca działania z niepełnosprawnymi, pracownicy Działu Programowego odpowiedzialni za działalność skierowaną do osób dorosłych i seniorów oraz wolontariuszka, posiadająca doświadczenia w obszarze działań związanych z prawami człowieka oraz integrowaniem wykluczonych grup społecznych poprzez działania artystyczne i nowe media.

Założenia projektu wpisują się w potrzeby zmiany, rozwoju i uzupełniania bieżących działań instytucji w tym zakresie edukacji dorosłych, a także w strategiczne cele rozwoju galerii, zakładające tworzenie instytucji otwartej i włączającej wszystkie grupy odbiorców, w tym także te zagrożone wykluczeniem społecznym.

Najważniejsze cele projektu to:

 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry,
 • porównanie sposobów funkcjonowania programów edukacyjnych w innych krajach
  europejskich,
 • zwiększenie motywacji kadry do przyszłych działań na rzecz instytucji i rozwoju osobistego,
 • podwyższenie jakości działalności edukacyjnej w instytucji,
 • zwiększenie poziomu kompetencji kulturowych i językowych wśród uczestników mobilności,
 • umiędzynarodowienie instytucji dzięki nawiązaniu współpracy z europejskimi placówkami kulturalnymi i networkingowi.

Założone cele były realizowane za pośrednictwem następujących działań:

 • poznawanie sposobów działalności organizacji goszczących podczas wizyt typu job shadowing,
 • zdobywanie certyfikatów i zaświadczeń o współpracy,
 • wymiana dobrych praktyk z pracownikami europejskich instytucji,
 • ćwiczenie języków obcych w komunikacji,
 • poznawanie kultur innych krajów,
 • networking z profesjonalistami, którzy w społeczeństwach o dużo większych doświadczeniach pracują w omawianych obszarach,
 • promocja instytucji na arenie międzynarodowej.

Udział kadry w mobilnościach miał ogromny wpływ na przyszłość programu edukacyjnego instytucji. Po zakończeniu wyjazdów program edukacji został poddany uzupełnieniu i rozbudowaniu pod kątem jakości i profesjonalizacji realizowanych działań. Projekt przyczynił się również do rozbudowania działalności i powstania nowego, kompleksowo opracowanego programu włączającego społecznie odbiorców i odbiorczynie.

Realizacja programu mobilności przyniosła również wiele korzyści długofalowych, takich jak rozwój kompetencji kluczowych wśród kadry, lecz i wśród odbiorców i odbiorczyń działań edukacyjnych instytucji natomiast efekty wypracowane przez uczestników i uczestniczki mobilności zostaną włączone jako rekomendacje do strategii rozwoju galerii. W efekcie długoterminowym nastąpił też wzrost i pogłębienie świadomości europejskiej wśród kadry oraz wśród odbiorców docelowych działań edukacyjnych.

Projekt zakładał również upowszechnianie zdobytych rezultatów oraz adaptację pomysłów i rozwiązań na grunt lubelski i polski. Został zorganizowany szereg działań upowszechniających w tym konferencja dla lokalnych ekspertów edukacji, w trakcie której informacje o programie oraz propozycje innowacyjnych praktyk zostały rozpowszechnione w środowisku lokalnym. Duży nacisk został położony na wdrożenie poznanych rozwiązań do aktualnego i przyszłego programu Galerii Labirynt. Odbyły się warsztaty skierowane do kadry edukacyjnej instytucji, podczas których nowe rozwiązania stały się podstawą do przygotowania nowego programu działań, który został wdrożony jako nowe propozycje warsztatowe.

Galeria dla wszystkich – spotkanie podsumowujące projekt Erasmus+ | PJM


Linki do prezentacji podsumowujących mobilności:

 

Dobre praktyki zebrane podczas wyjazdów:

 

Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Harmonogram spotkań

1.06.2019–1.04.2022 Spotkania organizacyjne, poszukiwanie instytucji goszczących

1.03.2020–13.03.2020 Job shadowing Emilii Lipy i Barbary Gryki w MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (przerwany z powodu wybuchu pandemii)

4.04.2022–20.05.2022 Job shadowing Moniki Rejman i Agaty Sztorc-Gromaszek w EMST National Museum of Contemporary Art Athens

20.04.2022–11.05.2022 Job shadowing Emilii Lipy i Barbary Gryki w MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

18.04.2022–20.05.2022 Job shadowing Waldemara Tatarczuka w EMST National Museum of Contemporary Art Athens

20.04.2022–19.05.2022 Job shadowing Krystiana Kamińskiego w Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin

25.05.2022, godz. 17:00-19:00 Galeria dla wszystkich – konferencja upowszechniająca podsumowująca projekt tłumaczona na PJM. Osoby biorące udział w konferencji: Barbara Gryka, Emilia Lipa, Monika Rejman, Krystian Kamiński, Agata Sztorc-Gromaszek, Waldemar Tatarczuk. Tłumaczenie na PJM: Ewelina Lachowska

Galeria Labirynt

Formularz kontaktowy